• 48
    Shares

שותפות במקרקעין, זהו מצב בו זכויות הבעלות במקרקעין מסוימים’ רשומות בבעלות משותפת של שני בעלים או יותר. במצב כגון דא, אף אחד מהשותפים אינו בעלים של חלק ספציפי בנכס המקרקעין, וכל חלק במקרקעין מתחלק כמספר השותפים.

לא אחת נוצר מצב בו אחד השותפים במקרקעין (או יותר), מעוניין לחלק את המקרקעין או לפרק את השותפות, כל מקרה ונסיבותיו הוא. סעיף 37 (א) לחוק המקרקעין קובע, כדלקמן:

“כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף”

מכאן, זכותו של כל שותף במקרקעין לבקש ולפרק את השותפות במקרקעין ולהביא לסיומה בלא כל מגבלת זמן או התניה לדרישה זו.

פירוק שיתוף במקרקעין כאמור לעיל, יכול להתבצע בהסכמת יתר השותפים או מכורח; כך, יתכנו מצבים בהם, השותפים במקרקעין מקבלים החלטה משותפת בפירוק השותפות של המקרקעין, אשר בבעלותם ויתכנו מצבים בהם אין הסכמה של כל השותפים במקרקעין באשר לפירוק השיתוף בנכס. במצב דברים כגון זה האחרון, יפנה הצד החפץ בפירוק השיתוף לבית המשפט ויבקש סעד של פירוק שיתוף המקרקעין.

בטרם יינתן צו פירוק השיתוף במקרקעין, יבחן בית המשפט את נסיבות הבקשה לצו הפירוק למען תישלל האפשרות לחוסר תום לב מצידו של מבקש הסעד וזאת בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק המקרקעין. דהיינו, במידה ומבקש צו פירוק השותפות מונע ממניעים, אשר יש בהם רצון לפגוע בשותפיו האחרים במקרקעין, ימאן בית המשפט מלתת את הצו המבוקש לפירוק השיתוף.

במידה ואין הסכמה בין השותפים במקרקעין באשר לפירוק השותפות, יכול פירוק השיתוף במקרקעין להתרחש במספר אופנים:

  • חלוקה בעין- דרך פירוק השיתוף העדיפה הינה במצב בו ניתן לחלק את המקרקעין בדרך של סימון גבולות המקרקעין וחלוקתם פיזית הלכה למעשה. בפס”ד רידלביץ נ’ מודעי, שהינו המנחה בעניין פירוק שיתוף במקרקעין, נקבע, כי דרך זו מבטאת את רצונו של אדם להמשיך ולהחזיק ולו בחלק מן הקרקע שהיה שותף בה בחלקים.
  • פירוק דרך מכירה- במידה ולא ניתן לחלק את המקרקעין בעין כאמור לעיל, יינתן צו פירוק למקרקעין ע”י בית המשפט כך שתפורק השותפות בנכס והמקרקעין יימכרו לבעלים חדשים.
  • רישום המקרקעין כבית משותף- מקרקעין אשר עליהם בנוי בניין אשר ראוי להירשם כבית משותף, יחולק בתנאים מסויימים בהתאם להוראות בית המשפט, וכל דירה ו/או חלק בו ירשם בבעלות נפרדת.

הליך ניהול תביעות מסוג זה, מצריך ידע וניסיון לצורך השגת התוצאה הרצויה במהירות ויעילות, ומשכך מומלץ לבצע הליכים אלה, באמצעות עו”ד המתמחה בתחום המקרקעין.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מקיף ו/או מדויק, והמסתמך על מידע זה עושה זאת באחריותו המלאה.      

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.