דינה זילבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שיגרה אתמול מכת שאלות ליועהמ”ש העירוני עו”ד איתי קידר בעקבות פתיחת הפארק העירוני החל מהיום לתושבי העיר עפולה בלבד והפיכתו למעין מתנ”ס לימות הקיץ

במכתבה כותבת עו”ד זילבר:
1 .ביום 19.6.24 פורסם בתקשורת, כי עיריית עפולה החליטה למנוע ממי שאינם תושבי העיר להיכנס
לפארק העירוני של עפולה במהלך החופש הגדול, למעט יום אחד בשבוע בו הפארק יהיה פתוח לציבור
1 הרחב, אך גם בו מי שאינם תושבי עפולה לא יוכלו להשתתף בפעילויות שיתקיימו בו.
עוד צוין בכתבה
כי לפי החלטת העירייה, תושבי העיר המבוגרים יוכלו להיכנס לפארק ללא עלות בהצגת תעודה מזהה,
וילדים תושבי העיר יוכלו לרכוש צמיד בעלות של עשרה שקלים, שיקנה להם כניסה לפארק לאורך כל
התקופה.
2 .תגובת העירייה שהובאה במסגרת הידיעה הייתה, כי “הפארק העירוני נבנה בכספי הציבור ואחזקתו
משולמת על-ידי הציבור העפולאי. הפארק העירוני יהיה פתוח לכלל הציבור בימי שישי ללא תשלום,
ובשאר הימים ישמש כמתנ”ס לכל דבר, כמו מקומות רבים ברחבי הארץ הסוגרים פעילות
לתושביהם בלבד”.
3 .בעקבות הפרסום התקבלו בלשכתי מספר פניות, בהן נטען כי החלטת העירייה אינה חוקית: פניית
חה”כ ד”ר יוסף ג’בארין מיום 19.6.25 ;פניית האגודה לזכויות האזרח בישראל מיום 19.6.25 ;פניית
חה”כ אוסאמה סעדי מיום 19.6.25 ;פניית ארגון “עדאלה” – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי
בישראל מיום 19.6.25 ;פניית חה”כ היבא יזבק מיום 19.6.27 ופניית ראש לשכת עורכי הדין, מר אבי
חימי מיום 19.6.30( כלל הפניות מצורפות למכתבי זה(. על פי הנטען בפניות, בנסיבות העניין לא מדובר
בהעדפה לגיטימית של תושבי העיר עפולה, אלא בהחלטה שהתקבלה משיקולים זרים שמטרתה הדרה
ואפליה של אזרחים ערבים מן המרחב הציבורי, אך בשל מוצאם והשתייכותם הלאומית. זאת בין
השאר נוכח שורת מקרים שתוארו בפניות לעיל, וכפי שיפורט כדלקמן:
4 .ביום 18.8.5 ,במסגרת התמודדותו לראשות העיר, מר אבי אלקבץ, היום ראש עיריית עפולה, פרסם
בעמוד ה-facebook שלו כי אם ייבחר ימנע כניסה לפארק העירוני של עפולה ממי שאינם תושבי עפולה
נעה שפיגל, “עיריית עפולה תמנע מתושבי האזור להיכנס לפארק העירוני לאורך החופש הגדול”, הארץ, )19.6.24) בחודשי הקיץ על-ידי הפיכתו למעין “מתנ”ס” או על-ידי בניית בריכה בשטחו, תוך גביית תשלום מלא וגבוה עבור הכניסה מתושבי חוץ, ומחיר נמוך וסמלי מתושבי העיר. בין השאר ציין מר אבי אלקבץ
בפרסום זה כי “כיבוש הפארק העירוני של עפולה חייב להיפסק.”
5 .ביום 18.11.22 ,במסגרת כינוסה של הישיבה הראשונה של המועצה הנבחרת בעיריית עפולה ובהתאם
לסעיף 24א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להלן – “הפקודה”(, הצהירו חברי המועצה אמונים לפי דברי
ההצהרה המנויים בסעיף קטן )א(: “אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה”, ולאחריהם הוסיפו נוסח החורג מהנוסח החוקי והסגור המפורט בחוק כדלקמן:
“כמו כן מתחייב אני לשמור על צביונה היהודי של עפולה ולשמור על הסטטוס-קוו.”

6 .ביום 19.6.16 פורסמה כתבה בתקשורת בה נטען כי ראש עיריית עפולה, סגן ראש העיר וחברים נוספים
במועצת העיר השתתפו יום קודם לכן בהפגנה בעיר עפולה נגד מכירת בית למשפחה ערבית בעיר.
7 .כחלק מאחריותנו לליווי ההיבטים המשפטיים הנגזרים מנושא השלטון המקומי, בהמשך לפניות
שפורטו ובמסגרת השיח שנערך בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי, נודה אם תוכלו לשפוך אור
על תמונת המצב העובדתית ועל המשמעות המשפטית העולה ממנה. זאת בשים לב להבנתנו את המצב
המשפטי לפיו ככלל יש לשמור על מרחב ציבורי פתוח ומשותף לכל, ולצד תחימת האפשרות של רשות
מקומית להיטיב עם תושביה, על דרך של מתן קדימות להם בשימוש בשטחים עירוניים, לסיטואציות
תחומות שאינן מגיעות כדי מניעה מוחלטת של כניסה לפארק עירוני ברוב ימות השבוע.

14 .נוכח כל האמור, נודה על קבלת מענה לשאלות הבאות:
1.14 .מה היא מדיניות הכניסה לפארק הלכה למעשה?
1.1.14 .האם כפי שנטען בכתבה, הכניסה לפארק מוגבלת לתושבי העיר בלבד ברוב ימות השבוע?
2.1.14 .באיזה אופן פתוח הפארק לציבור הרחב ביום ו’: האם מי שאינם תושבי העיר יוכלו
להיכנס אליו בחופשיות אך לא יוכלו להשתתף בפעילויות המתקיימות בו אפילו לא
בתשלום?
2.14 .כזכור, על פי תגובת העירייה “הפארק העירוני יהיה פתוח לכלל הציבור בימי שישי ללא
תשלום, ובשאר הימים ישמש כמתנ”ס לכל דבר” ככל שזו אכן עמדת העירייה, נודה להבהרה
באשר לתשתית העובדתית והמשפטית העומדות בבסיס עמדה זו. בהקשר זה עולות מספר
שאלות:
פרשת פארק רעננה, פס’ 3 לפסק דינו של השופט עדיאל )2005.)
שם, בפס’ 29 .וכן דנג”ץ 04/9888 אדם טבע ודין נ’ עריית רעננה, פס’ 8 לפסק דינו של השופט חשין. למען שלמות התמונה 11 יצוין כי לאחרונה נידונה בבית המשפט המחוזי בלוד בה”פ 14-08-18716 מנסור נ’ המועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל
)ניתן ביום 2017.9.19 )השאלה האם רשאית המועצה לאפשר רכישת מנויים לקאנטרי קלאב שנמצא בתחומה לתושבי היישוב בלבד. בעניין זה נקבע כי אמנם יש למועצה סמכות להגביל את רכישת המנויים לקאנטרי קלאב לתושבי המקום בלבד אך במקרה הפרטני, האיזון הראוי לא מחייב שלילה מוחלטת של האפשרות לרכוש מנויים על-ידי תושבי חוץ. בפרט, נמצא שאמצעי שפגיעתו פחותה בנסיבות העניין הוא להגביל את מספר תושבי החוץ לכל הפחות ל-%10 ממספר המנויים.
יש לשים לב לנסיבות בפסק הדין שעסק בכניסה לקאנטרי קלאב, להבדיל מבעניין הנדון אשר בו מדובר בכניסה לפארק עירוני וכי תלוי ועומד ערעור על פסק דין בפני בית המשפט העליון )עא 17/8956 מנסור נ’
המועצה המקומית כוכב יאיר- צור יגאל.
1.2.14 .כיצד ניתן להסב באופן המתואר בכתבה את הפארק העירוני בעפולה למתנ”ס?
2.2.14 .גם בהנחה שהשינוי אפשרי, מהי התשתית המשפטית התומכת באפשרות לסגור פארק
שהוסב למתנ”ס ולייחד את אפשרות השימוש בו רק לתושבי הרשות המקומית?
3.14 .צוין בכתבה כי תושבי העיר יוכלו להיכנס לפארק ללא עלות בהצגת תעודה מזהה, וילדים תושבי
העיר יוכלו לרכוש צמיד בעלות של עשרה שקלים, שיקנה להם כניסה לפארק לאורך כל התקופה.
ככל שאכן מדיניות העירייה היא להגביל את הכניסה לפארק לתושבי העיר בלבד נבקש לקבל
תמונה עובדתית מדויקת באשר למתכונת ההפעלה של ההסדר האמור.
1.3.14 .האם כלל הנכנסים לפארק אמורים להצטייד בתיעוד המוכיח מקום מגוריהם?
2.3.14 .האם הפארק מגודר ויוצב שומר בפארק, וכיצד על השומר לוודא שרק תושבי העיר
נכנסים לפארק?
3.3.14 .האם כל ילד תושב העיר יוגבל לרכישה רק של צמיד אחד לאורך כל החופש הגדול?
4.3.14 .האם וכיצד העירייה מתכוונת לוודא כי הצמיד לא יעבור לילד שאינו תושב העיר?
על פניו, עולה חשש כי קיים קושי מעשי באכיפת המדיניות המתוארת בכתבה שעלול להביא
להפעלה סלקטיבית פסולה.
4.14 .עוד נודה אם תוכלו לפרט מה גודל הפארק ולכמה מבקרים הוא מתאים;
5.14 .אילו סוגי שירותים מסופקים ויסופקו בפארק ומה מיוחד בהם;
6.14 .האם ישנם פארקים עירוניים נוספים בתחום העירייה, והאם ישנה כוונה להחיל מדיניות דומה
גם בהם;
7.14 .ככל שהמצב העובדתי שהוצג בכתבה ובפניות המפורטות נכון, כיצד מדיניות זו תואמת את
המצב המשפטי שתואר לעיל, לפיו ככלל, על הרשות המקומית, ככל רשות מנהלית, לאפשר לכל
אדם, בלא הבדל של גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית או כל מאפיין מכונן זהות אחר,
את הזכות האלמנטרית כמעט להשתמש באופן חופשי, בלתי מוגבל וחינמי, בפארקים ציבוריים,
וודאי ה”רגילים” שבהם, בהיותם מרחב ציבורי משותף בסיסי.
15 .יפה לענייננו עמדת הוועדה כפי שצוטטה בפסק הדין בפרשת פארק רעננה:
“המארג החברתי והאורבאני בישראל, צפיפות האוכלוסייה… המחסור בשטחים
פתוחים, ביניהם פארקים עירוניים וחיוניותם של אלה לרווחת החיים בעידן המודרני
ועקרונות היסוד של חירות הפרט מצדיקים משטר של פתיחות. במשטר כזה יש לאפשר
לכל אדם לעשות שימוש בשטחים ציבוריים פתוחים רחבי ידיים ובהם פארקים עירוניים
המצויים בתחומה של כל רשות מקומית, ויש לאסור על רשות מקומית למנוע את כניסתו
12 של מי שאינו תושב המקום לפארק כזה.”

צילום: פייסבוק
דנה זילבר צילום: ויקיפדיה
פארק עירוני עפולה צילום: ויקיפדיה

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.