חברה קבלנית לפירוק בע”מ

''לעצמי אבקש כי נכדיי יחונכו במורשת אבותיי ובמורשתי. כי ידעו מהי שירת הים. מי הייתה דבורה הנביאה ומהי קינת דוד על שאול ויהונתן. כי ידעו מי היה הילל הזקן והרמב''ם ואת ''סימן טוב ומזל טוב'', אלו המילים שחקק לדורו...